ОБЩИ УСЛОВИЯ

на договорите за покупко-продажба на стоки и ползване на услугите чрез Е-магазин vodiko.bg

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Дефиниции

II. Предмет на общите условия

III. Данни за Търговеца

IV. Характеристики на Електронния магазин

V. Използване на Електронния магазин

VI. Сключване на договор за покупко-продажба на стоки и ползване на услуги чрез Eлектронния магазин

VII. Цена и начин на плащане

VIII. Изпълнение на договора за покупко-продажба на стоки и ползване на услуги

IX. Права и задължения на страните

X. Гаранционно обслужване

ХI. Право на отказ от договора за покупко-продажба на стоки и ползване на услуги

XII. Рекламации по ЗЗП

XIII. Лични данни

ХIV. Прекратяване на договора за покупко-продажба на стоки и ползване на услуги

XV. Отговорност

XVI. Изменения на Общите условия 

XVII.Други условия

 1. ДЕФИНИЦИИ:

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:

 1. „Пюъртек“ ЕООД, наричано по-долу в тези Общи условия за краткост „Пюъртек“ , „Търговеца” или „Продавача“ е търговско дружество, с ЕИК 201401069, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, район Сердика, ул. Малашевска № 8, тел. 02 492 55 07, електронна поща (имейл): info@vodiko.bg, което извършва продажба на стоки/услуги, предмет на настоящите Общи условия, чрез сключване на договори от разстояние, посредством администрирания от дружеството уебсайт/е-магазин https://vodiko.bg/.
 2. „Уебсайт/сайт“ - е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. За целите на настоящите Общи условия нашият уебсайт https://vodiko.bg/ ще бъде наричан Уебсайта.
 3. „Общи условия” („ОУ”) – означава настоящите Oбщи условия на договори за покупко-продажба на стоки и ползване на услугите чрез Електронния магазин vodiko.bg уреждащи правоотношенията между Пюъртек и Потребителите на Електронния магазин.
 4. „Интернет страница“ означава съставна и обособена част от уебсайт.
 5. IP Адрес („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
 6. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
 7. „Електронен магазин“/ „Е-магазин“ е платформа за електронна търговия достъпна на уебсайт vodiko.bg, чрез която Потребителят сключва договор за покупко-продажба на стоки и ползване на услуги с Пюъртек, като предложението за сключване на договора се изпраща от Потребителя чрез vodiko.bg, а приемането се осъществява чрез потвърждаване на Поръчката на Потребителя от Пюъртек;
 8. „Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което регистрирано (използва Потребителски профил) или нерегистрирано, ползва предоставените чрез Уебсайта функционалности, поръчва стоки/услуги и сключва, в качеството му на купувач, договори за покупко-продажба на стоки и ползване на услуги чрез Електронния магазин.
 9. „Потребителски профил“ е обособена част в Уебсайта, съдържаща уникалния профил на Потребителя и информация за него, предоставена от същия и съхранявана от Уебсайта, като достъпът до Потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на имейл и парола за достъп или чрез използване на профила на Потребителя във Facebook или Google. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира въведените от него данни, да променя паролата си за достъп и др.
 10. „Стоки“ и „Услуги” са всички артикули и услуги, предлагани посредством Електронния магазин, които са индивидуализирани с подробно описание и/или цветно изображение и имат посочена цена. За целите на настоящите Общи условия, термините „стоки“ и „продукти“ са изполвани като синоними.
 11. „Поръчка” – е индивидуална заявка от Потребител, чрез попълване на електронна форма на Уебсайта, представляваща предложение за сключване на договор за покупко-продажба на избрани от Потребителя стоки и/или услуги чрез Електронния магазин.
 12. „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стоки и услуги, включваща данъка върху добавената стойност („ДДС“) и всички допълнителни данъци и такси, в случай че такива се дължат.
 13. „Бюлетин“ е периодично дистрибутирана публикация относно нови стоки, промоции, които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на Бюлетина.
 14. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 15. „Бисквитка” („cookie”) представлява малък файл, състоящ се от текстов набор от информация, която даден уебсайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър и/или мобилно устройство, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида бисквитка. Бисквитките изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране. Всяка бисквитка е уникална за Вашия уеб браузър и ще съдържа известна анонимна информация. Бисквитката обикновено съдържа наименованието на домейна, от който идва, "продължителността на живот" на бисквитката и стойност (обикновено под формата на произволно генериран номер).
 16. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. В контекста на настоящите Общи условия Лични данни са актуални данни на Потребителя, предоставени при използване и попълване на Потребителския профил или при извършване на поръчка и обработвани в съответствие с Политиката за защита на личните данни.
 17. ДДС – означава данък добавена стойност по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
 18. ЗЕТ – означава Закон за електронната търговия;
 19. ЗЗП – означава Закон за защита на потребителите;
 20. ЗЕДЕУУ – означава Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

За неуговорените в тези ОУ понятия се прилага Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите и законодателството на Република България.

 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 1. Чрез Уебсайта Пюъртек предоставя в режим on-line на Потребителя комплекс от ресурси, продукти и услуги при спазване от страна на Потребителя на определените в тези ОУ изисквания.
 2. Настоящите ОУ са предназначени за регулиране на отношенията между Пюъртек и Потребителите използващи Електронния магазин при покупка на стоки и услуги. ОУ определят правата, задълженията и отговорностите на Пюъртек и Потребителя по договора за покупко-продажба на стоки и използване на услуги чрез Електронния магазин.
 3. Продажбите на продуктите и предоставянето на услуги се извършват на всички Потребители, без да е необходимо достъпното чрез Уебсайта използване на Потребителски профил.
 4. Пюъртек си запазва правото да допълва и модифицира функционалностите на Уебсайта с оглед тяхното подобряване, разширяване и по-лесно достъпване от страна на Потребителите.
 1. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА
 1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 2. Наименование на Пюъртек: „Пюъртек“ ЕООД, ЕИК: 201401069
 3. Седалище и адрес на управление: София 1202, район Сердика, ул. „Малашевска” № 8
 4. Адрес на упражняване на стопанска дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: София 1202, район Сердика, ул. „Малашевска” № 8, Сграда С
 5. Данни за кореспонденция: info@vodiko.bg, телефон 02 492 55 07
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 91 53 555, (02) 91 53 519

Email: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ул. „Врабча” №1, ет.3, 4 и 5,

тел.: (02) 93 30 565

гореща линия: 0700 111 22

Уебсайт:www.kzp.bg

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
 1. Електрониия магазин е платформа за електронна търговия достъпна на уебсайт vodiko.bg , чрез която Потребителят има възможност да сключва договори за покупко-продажба на стоки и ползване на услуги („договори за покупко продажба на стоки и/или услуги”) предлагани от Пюъртек, както и следните възможности:
 2. да извърши регистрация и да му бъде създаден уникален Потребителски профил с определени от него имейл адрес и парола за достъп, включително чрез използване на профила на Потребителя във Facebook или Google;
 3. да преглежда стоките и услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 4. да сключва договори за покупко-продажба на стоки и ползване на услуги, предлагани от Пюъртек чрез Е-магазина;
 5. да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договора с Пюъртек чрез Е-магазина;
 6. да извършва плащания във връзка със сключения с Пюъртек договор, по определени в  ОУ начини за разплащане;
 7. да получава информация за стоките и услугите предлагани от Пюъртек чрез Е-магазина;
 8. да бъде уведомяван за правата и задълженията му произтичащи от ОУ и закона чрез Е-магазина;
 9. да упражнява правото си на отказ от договора, когато е приложимо съгласно ЗЗП и настоящите ОУ;
 10. да упражнява правото си на рекламация по договора, когато е приложимо съгласно ЗЗП и настоящите ОУ;
 1. Пюъртек доставя стоките и/или услугите и гарантира правата на Потребителя, предвидени в закона и настоящите ОУ, в рамките на добросъвестността и съгласно възприетите в практиката, потребителското или търговското право, критерии и условия.
 2. Потребителят сключва договор за покупко-продажба на стоки и/или услуги, предлагани от Пюъртек чрез Е-магазина.
 3. По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки и/или услуги, Пюъртек се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на избраните чрез Е-магазина стоки и/или да извърши избраните чрез Е-магазина услуги.
 4. Потребителят заплаща на Пюъртек възнаграждение за закупените стоки/услуги, съгласно условията определени в настоящите ОУ. Възнаграждението е в размер на цената определена от Пюъртек в Е-магазина.
 5. Цената за доставка на закупените от Потребителя стоки се определя отделно от цената за закупуването им. Също така цената за монтаж на закупените от Потребителя стоки се определя отделно от цената за закупуването им.
 6. Пюъртек доставя закупените от Потребителя стоки и услуги в сроковете и при условията определени в настоящите ОУ.
 7. Потребителят и Пюъртек ce cъглacявaт, чe вcичĸи изявлeния пoмeждy им във вpъзĸa cъc cĸлючвaнeтo и изпълнeниeтo нa дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa мoгaт дa бъдaт извъpшвaни пo eлeĸтpoнeн път и чpeз eлeĸтpoнни изявлeния пo cмиcълa нa ЗЕДЕУУ и чл. 11 oт ЗЕТ.  
 8. Приема ce, чe eлeĸтpoннитe изявлeния извъpшeни oт Потребителя ca извъpшeни oт лицето, пocoчeно в дaннитe, пpeдocтaвeни oт Потребителя пpи извъpшвaнe нa Поръчка или на peгиcтpaция, съответно при използване на Потребителския профил, в случаите когато Потребителят използва такъв.
 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
 1. Потребителят може да използва Е-магазина за сключване на договори за покупко-продажба на стоки и/или услуги като гост или чрез Потребителски профил като регистриран Потребител. 
 2. За да използва Е-магазина чрез Потребителски профил, Потребителят следва да се регистрира, като въведе избрани от него имейл адрес и парола за достъп или като използва профила си във Facebook или Google, въвеждайки потребителското име и паролата си за съотвения профил. В резултат от регистрацията Е-магазина му създава уникален Потребителски профил, чрез който той може да прави Поръчки, да закупува стоки и/или услуги и т.н.
 3. При използване на Е-магазина чрез Потребителския профил и извършване на регистрация, Потребителят се задължава да въвежда верни и актуални данни в Потребителския си профил. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени при регистрацията и въведени в Потребителския профил в случай на промяна.
 4. Потребителят е изцяло отговорен за активността по своя профил и опазването на паролата си конфиденциална. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им. В случай че Потребител установи използване на профила му без негово разрешение, както и при вероятност от такова нерегламентирано ползване, следва да ни уведоми незабавно на имейл: info@vodiko.bg.
 5. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Е-магазина автоматично ще изпрати и-мейл съобщение на предоставения от Потребителя при неговата регистрация адрес на електронна поща, съдържащо линк към Интернет страница, при отварянето на който Потребителят да въведе паролата, която би желал да ползва занапред. Изложеното по-горе не се прилага в случаите, когато Потребителя използва и достъпва Потребителския си профил чрез профила си във Facebook или Google.
 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН 
 1. Пюъртек предоставя на Потребителя възможност да закупува предлаганите в Е-магазина стоки и услуги, чрез отправяне на Поръчка и заплащане на съответната цена, при съобразяване и спазване на настоящите ОУ. 
 2. Потребителят отправя Поръчка, чрез попълване на електронна форма достъпна на vodiko.bg, като е длъжен да предостави пълни и верни данни относно своето име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес за извършване на доставката, да избере начин на плащане, както и да попълни всички други данни и полета маркирани като задължителни в електронната форма. В случай че трето лице, ще получи стоките, Потребителят е длъжен да го упълномощи изрично. 
 3. При завършване на Поръчката, Потребителят има възможност да прегледа избраните от него стоки, както и посочената от него информация в електронната форма и при нужда да извърши корекции. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни, като носи отговорност за неправилно и грешно попълнени данни.
 4. Потребителят отправя и изпраща Поръчката на Пюъртек с нейното завършване чрез маркиране с отметка на бутона „приемам Общите условия“ и натискането на бутона „Завърши поръчката”. Чрез извършване на горепосочените действия, Потребителят прави електронно изявление, с което заявява желанието си да закупи избраните стоки и/или услуги, при условията, в състоянието и при цената определени в настоящите ОУ и посочени в Е-магазина.
 5. Потребителят извършва покупката на стоки и/или от Пюъртек чрез Е-магазина по следната процедура: 
 1. посещение на Е-магазина на Пюъртек на интернет адрес vodiko.bg;
 2. извършване на регистрация в Е-магазина, aко Потребителят няма потребителски профил – Потребителят извършва посочената стъпка единствено, в случай че желае да използва Е-магазина чрез Потребителски профил като регистриран потребител;
 3. влизане в Потребителския си профил в Е-магазина чрез въвеждане на имейл и парола за достъп или чрез профила на Потребителя във Facebook или Google – Потребителят извършва посочената стъпка единствено, в случай че желае да използва Е-магазина чрез Потребителски профил като регистриран потребител;
 4. избиране на вида и количеството на предлаганите стоки и/или услуги в Е-магазина, които Потребителят желае да закупи чрез натискане на бутон „Купи“ и добавянето им към списък със стоки и/или услуги за покупка;
 5. в случай на избиране на услуга „Сребърен пакет обслужване”/„Златен пакет обслужване”, Потребителят посочва , за коя стока ще използва съответната услуга;
 6. възможност за използване на код за отстъпка чрез въвеждането му в специално определеното за това поле и натискане на бутон „Приложи” във всеки един момент до завършване на Поръчката; 
 7. натискане на бутон „Плащане“ и попълване на електронна форма за Поръчка;
 8. преглед на информацията за Поръчката;
 9. избор на начина на доставка и опция за монтаж;
 10. избор на метод за плащане на цената и изпълнение на съответните действия по плащането съобразно указанията в Е-магазин и настоящите ОУ, когато е приложимо;
 11. приемане на ОУ, чрез поставяне на отметка на бутона „приемам Общите условия”;
 12. завършване и изпращане на Поръчката чрез натискане на бутона „Завърши поръчката”;
 13. в случай че Потребителят е избрал начин за плащане чрез кредитна или дебитна карта, банков превод той заплаща цената на стоките и/или услугите, в случай че Потребителят е избрал начин за плащане чрез кредит, съответната финансова институция заплаща цената на стоките и/или услугите;
 14. потвърждаване на Поръчката от Пюъртек чрез изпращане на имейл; 
 1. При посочени в Поръчката непълни, неверни или грешни данни, включително за адрес, телефонен номер и имейл, липсата и неточността на които затрудняват или правят невъзможно изпълнението на договора за покупко-продажба или отделни права и задължения на Пюъртек, Търговецът се опитва да открие пълните и верни данни  на Потребителя, като, в случай че не успее да ги открие, Пюъртек има право едностранно без предизвестие да развали договора по вина на Потребителя, за което го информира незабавно на наличните в Поръчката контакти.
 2. С поставяне на отметка на бутона „приемам Общите условия”, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, след което може да извършва валидни Поръчки за закупуване на предлаганите чрез Е-магазина стоки и услуги.
 3. С натискането на бутона „Завърши поръчката”, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Поръчката е обвързващо предложение за сключване на договор за покупко-продажба с Пюъртек, като Потребителят е обвързан от предложението си за период от 14 дни.
 4. След настъпване на описаните в настоящите ОУ обстоятелства, Пюъртек потвърждава Поръчката чрез изпращане на съобщение на посочения от Потребителя в Поръчката имейл, съдържащо следната информация: информация за Поръчката, списъка и описание на поръчаните стоки и/или услуги, тяхната цена и начина на плащане, данни за начисленото ДДС, цената на доставката на стоките и/или услугите, цената на монтажа на стоките, информация за доставката и Търговеца.
 5. Договорът за покупко-продажба между Пюъртек и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на Поръчката от Пюъртек по описания в чл.6.9 начин.
 1. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 1. Всички цени в Е-магазина са в български левове, с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Пюъртек си запазва правото да ги променя без предупреждение по всяко време. Цените по завършени от Потребителя Поръчки са окончателни и не подлежат на промяна.
 2. Обявените в Е-магазина цени на отделните стоки/услуги са за единично количество и не включват евентуалнит разходи по монтаж, доставка и такси начислени при плащането на стоките и/или услугите. Цените за услугите „Сребърен пакет обслужване“ и „Златен пакет обслужване“ (във всичките им разновидности предлагани чрез Е-магазина) са за едногодишно обслужване. След изтичане на едногодишния период от закупуване и заплащане на съотвения пакет, услугата се счита за изпълнена и Потребителят трябва да я поръча и заплати отново по описания в тези ОУ ред, за да я ползва.
 3. Дължимата от Потребителя цена за закупуване на стоките и/или услугите по договора е посочена в изготвената от Потребителя и потвърдена от Пюъртек Поръчка.
 4. Цената за доставка и/или на монтажа на закупените от Потребителя стоки се определя отделно от продажната им цена и e посочена в изготвената от Потребителя Поръчка преди той да я завърши. Потребителят се съгласява с цената на доставката и/или монтажа чрез натискането на бутона „Завърши поръчката”.
 5. Потребителят може да заплати цената за закупуване на стоките и/или услугите по един от следните начини:
 6. с наложен платеж;
 7. с кредитна или дебитна карта;
 8. банков превод ;
 9. чрез заплащаме с кредит получен от избрана от Потребителя финансова институция, с която Пюъртек е в договорни отношения, измежду следните:
 • „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД, с ЕИК 175070632;
 • ....................................................................................................;
 1. по друг начин определен в Е-магазина.
 1. В случаите, когато Потребителят поръча само услуга и няма доставка на стока, то той може да избере единствено следните опции за плащане: 1) с кредитна/дебитна карта; 2) банков превод.
 2. При изготвяне на Поръчката и преди завършването й чрез натискане на бутона „Завърши поръчката”, Потребителят избира метод за плащане; 

Плащане чрез кредитна или дебитна карта 

 1. В случай че Потребителят избере опцията плащане чрез кредитна или дебитна карта и завърши Поръчката, той автоматично бива пренасочен към платежния сървър на „Обединена Българска Банка” АД. Потребителят може да прегледа номера на подадената от него Поръчка и дължимата сума за закупуване на стоките, след което да въведе данните на своята карта съобразно указанията поместени на горецитирания платежен сървър. Пюъртек приема плащания с дебитна/кредитна карта БОРИКА, VISA и MasterCard, чрез схемата 3-D Secure посредством знаците Verified by Visa и / или MasterCard SecureCode. Плащането се счита за извършено, след успешното преминаване на транзакцията. В случай че системата по някаква причина не регистрира плащането (картата е блокирана, няма достатъчно налични средства, надхвърлени са лимитите за плащане и др.) се визуализира съобщение до Потребителя, че транзакцията е неуспешна. В този случай, за да бъде валидна Поръчката и Пюъртек да я потвърди по реда на чл.6.9, Потребителят е длъжен да избере друг метод за плащане. В случай че Потребителят не желае да потвърди плащането, а иска да откаже Поръчката, натиска бутона „Отказ”. Пюъртек не включва в цената на стоките или услугите допълнителни такси или комисиони, свързани с плащането с дебитна/кредитна карта.

Плащане чрез наложен платеж 

 1. В случай че Потребителят изберe наложен платеж като метод за плащане, то той заплаща цената за закупуване на стоките на куриера, който ги доставя.

Плащане чрез банков превод 

 1. Поръчки с метод на плащане банков превод, се изпълняват след постъпване на сумата по сметката на Пюъртек. Пюъртек не включва в цената на стоките или услугите допълнителни такси или комисиони, свързани с плащането с банков превод, независимо от това банката на Потребителя или банката получател могат да начислят банкова такса, комисионна или да изискат друго допълнително плащане, в този случай Пюъртек не носи отговорност и тези суми се заплащат от Потребителя.

Плащане чрез кредит 

 1. Всеки Потребител, който желае да закупи чрез Е-магазина стока и/или услуга и е избрал да заплати чрез кредит, следва да кандидатства пред финансова институция (посочена в Е-магазина и избрана от Потребителя при попълване на Поръчката) за получаване на кредит.
 2. Право да кандидатства за отпускане на кредит има само Потребител, който е физическо лице и е над 18 годишна възраст, чиято Поръчка е с обща цена (сбора от цените на всички стоки и/или услуги в съответната Поръчка), равна или по – голяма от 100 (сто) лева.
 3. Кандидатстването се извършва само онлайн, чрез Е-магазина и само от лицето чиито данни са попълнени в Поръчката. Потребителят инициира процедурата по кандидатстване посредством кликване върху бутона "Купи на кредит", след което избира финансовата институция пред която желае да кандидатства и попълва Заявка с необходимите лични данни за кандидатстване и избира желания от него погасителен план на кредита, като се съгласява с Условия за кандидатстване на съответната финансова институция чрез поставяне на кличке в нарочно поле и натиска бутона „....“.
 4. След приключване на стъпките посочени в чл. 7.13 и натискане на бутона „....“, Потребителят получава „SMS“/имейл, на посочения от него мобилен номер или имейл с код за валидация и се пренасочва към уеб страницата на избраната от Потребителя финансова институция, където се прилагат Условията за предоставяне на финансови услуги от разстояние през електронна страницата. След одобряване на Заявката и сключване на договора за потребителски кредит, съответната финансова институция изпраща уведомление до Пюъртек. Потвърждаването на Поръчката от страна на Пюъртек се извършва само след като финансовата институция надлежно уведоми Пюъртек, че кандидатът е одобрен и е сключен договор с него, и заплати цената на стоката и услугата. 
 5. Условията, на които Потребителят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика и са достъпни на ............, както и на уебсайта на съответната институция. Пюъртек не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Пюъртек не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка или финансова институция.
 6. Пюъртек не включва в цената на стоките или услугите допълнителни такси или комисиони, свързани с плащането чрез кредит, независимо от това избраната финансова институция може да начисли подобни, включително такса обработка, в този случай Пюъртек не носи отговорност и тези суми се заплащат от Потребителя.
 7. При изготвяне на Поръчката и преди завършването й, Потребителят посочва всички необходими данни за издаване на фактура в съответствие с действащото българско законодателство. Пюъртек издава на Потребителя необходимия съгласно действащото българско законодателство документ за заплатените стоки и/или услуги на база на предоставената му информация и я изпраща на Потребителя чрез куриера или служителите на Пюъртек, които извършват доставката на стоките или изпълняват услугите или в електронен вариант на посочения от Потребителя имейл.
 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ
 1. 1.Стоките предмет на договора се доставят до ... работни дни считано от потвърждаването на Поръчката чрез куриерска фирма, с която Пюъртек има договорни отношения или чрез транспорт на Пюъртек в зависимост от избраната от Потребителя опция в потвърдената Поръчка. В случай че доставката бъде извършена чрез куриерска фирма, то се прилагат Общите условия за доставка на съответната фирма. Посочените срокове се прилагат съобразно обявените графици на куриерската фирма за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато се извършват доставки от куриерска фирма. В случай на забавяне на доставката, Пюъртек е длъжен да уведоми Потребителят, независимо от причините на забавянето. Пюъртек не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.
 2. 2.В случай че Потребителят е избрал опцията за монтаж на закупената стока, доставката винаги се извършва от Пюъртек в срок до 5 работни дни от потвърждаване на Поръчката. Служителите на Пюъртек доставят стоката до посочения в Поръчката адрес, като Потребителя трябва да им осигури достъп и необходимите условия за да извършат монтажа.
 3. 3.Срокът за доставка (и монтаж) може да бъде удължен до 28 работни дни от Поръчката, в случай че стоките не са налични на склад, при дадени от Потребителя непълни, неверни или неточни данни необходими за доставката, при невъзможност Потребителят или трето упълномощено лице да получи стоките или да осигури достъп на служителите на Пюъртек до посочения в Поръчката адрес, при невъзможност да се извърши монтаж поради обстоятелства независещи от Пюъртек, както и в други случаи, в които поради обема и/или естеството на Поръчката или поради непредвидени обстоятелства се налага по-дълъг срок за доставка, за което Потребителят ще бъде уведомяван своевременно на посочения от него в Поръчката имейл.
 4. 4.Стоките се предават на Потребителя или на трето изрично упълномощено от него лице, което приема и потвърждава получаването им от името на Потребителя, след заплащане на цената на стоките и на куриерската услуга за доставка (в случай че такава се дължи). При предаване на стоките, Потребителят или третото лице подписват придружаващите я документи.
 5. 5.В случай че Потребителят или трето упълномощено от него лице, не бъдат намерени в срока за доставка на посочения в Поръчката адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване и монтаж на стоките в този срок, включително, ако Потребителят или третото упълномощено лице не посетят избрания от тях офис на куриера, за да получат стоките, или Потребителят не заплати цената на доставката (когато има такава), или цената на стоките и/или услугите, Пюъртек има право едностранно без предизвестие да развали договора по вина на Потребителя, за което го информира на посочения в Поръчката имейл адрес. При едностранно прекратяване по вина на Потребителя, последният дължи разходите за доставка и връщане на стоките, като Пюъртек удържа съответните суми от получената цена, като връща остатъка на Потребителя в 30-дневен срок от развалянето на договора, ĸaтo изпoлзвa cъщoтo плaтeжнo cpeдcтвo, изпoлзвaнo oт Потребителя пpи пъpвoнaчaлнaтa тpaнзaĸция, ocвeн aĸo последният e изpaзил изpичнoтo cи cъглacиe зa изпoлзвaнe нa дpyгo плaтeжнo cpeдcтвo и пpи ycлoвиe чe тoвa нe e cвъpзaнo c допълнителни paзxoди зa Потребителя.
 6. 6.Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоките и след изтичане на срока за доставка, в случай че Пюъртек не е развалил договора, като уведоми за това Пюъртек  и поеме разходите за повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на достигането на потвърждението по предходното изречение до Пюъртек.
 7. 7.В случай че по независещи от Пюъртек обстоятелства, включително по вина на Потребителя, не може да бъде извършен монтаж при доставка на стоката (когато Потребителят е избрал подобна опция), то Пюъртек може да откаже да извърши монтажа, а в случай че се наложи повторно посещение за монтаж от страна на служители на Пюъртек, то Потребителят следва да заяви повторното посещение по имейла или телефона на Търговеца и в случаите, когато монтажът следва да се извърши в населено място, в което Пюъртек няма база, да заплати разходите за транспорт на монтажната група в размер на ..... лева/км в двете посоки.
 8. 8.Потребителят има право да огледа стоката и ако явно не съответства на договора, да информира незабавно Пюъртек, като в противен случай стоката се смята за одобрена и съответстваща на изискванията на договора, освен, ако става дума за недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед.
 9. 9.При сгрешена или липсваща стока, такава се доставя в удължения срок по чл.8.3 от ОУ. При сгрешена стока Потребителят не заплаща допълнително такса за доставка.
 10. 10.При невъзможност на Пюъртек да предостави на Потребителя поръчаната от него стока, може да му предложи алтернативна такава. При несъгласие от страна на Потребителя, Пюъртек се задължава да възстанови заплатената стойност на непредоставената стока в 14-дневен срок от уведомяването му за това от Потребителя. Дocтaвчиĸът възcтaнoвявa пoлyчeнитe cyми, ĸaтo изпoлзвa cъщoтo плaтeжнo cpeдcтвo, изпoлзвaнo oт Потребителя пpи пъpвoнaчaлнaтa тpaнзaĸция, ocвeн aĸo последният e изpaзил изpичнoтo cи cъглacиe зa изпoлзвaнe нa дpyгo плaтeжнo cpeдcтвo и пpи ycлoвиe, чe тoвa нe e cвъpзaнo c допълнителни paзxoди зa Потребителя.
 11. 11.В случай че Потребителя е закупил услуга, то тя се изпълнява от Пюъртек съобразно условията и сроковете на услугата описани в Е-магазина и отразени в потвърждението на Поръчката. Пюъртек изпълнява услугите, за които има нужда от посещение на техник, на адреса на Потребителя посочен в Поръчката или допълнително договорен между Пюъртек и Потребителя, след предварителна уговорка. 
 12. 12.При закупуване на услуги Потребителят трябва да посочи за коя стока желае да ползва въпросната услуга пакет. Потребителя може да избере само една стока за която да се ползва услугата, като услугата трябва да е съвместима със стоката. Пюъртек изпълнява услугата за избраната от Потребителя стока и няма задължение да я изпълнява за други стоки. 
 13. 13.Потребителят е длъжен да съдейства на Пюъртек при изпълнение на услугата, като изпълнява указанията на Пюъртек, осигурява достъп до адреса и закупените от Е-магазина стоки. В случай че по вина на Потребителя или по независещи от Пюъртек обстоятелства, услугата не може да се изпълни или не се изпълни в посочените срокове, то Пюъртек не носи отговорност. 
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
 1. Пюъртек  се задължава:
 2. да достави в срок закупените стоки;
 3. да изпълни закупените услуги съгласно условия и в срока описан в потвърдената Поръчка;
 4. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
 5. да информира Потребителя за основните  характеристики на стоките и услугите с цел подпомагане на извършването на информиран избор при покупка на стоките;
 6. да информира Потребителя  за цената на стоките и услугите;
 7. да информира Потребителя за цената  на доставката и монтажа на стоките;
 8. да информира Потребителя за начина на плащане, доставка и изпълнение на договора за покупко-подажба на стоки и ползване на услуги.
 1. Пюъртек има право:
 1. да получи цената за закупуване на стоките и/или услугите, включително авансово, по сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки и ползване на услуги;
 2. да изпраща търговски съобщения с информационна и рекламна цел във връзка с офертите и промоциите предлагани от Пюъртек, да провежда анкети и други, за което Потребителят дава своето съгласие с приемането на тези ОУ.
 1. Потребителят се задължава:
 1. да попълни електронната форма за Поръчка пълно и вярно, като посочи верни и точни име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес за извършване на доставката, както и всички други данни маркирани като задължителни в електронната форма. В случай че трето лице ще получи стоките, Потребителят е длъжен да го упълномощи изрично за това; 
 2. В случай че Потребителят е избрал опцията за плащане чрез кредит, да попълни електронната Заявка за кандидатстване за кредит пълно и вярно, като посочи верни и точни име и фамилия, ЕГН, имейл адрес, телефонен номер, както и всички други данни маркирани като задължителни в електронната форма;
 3. да заплати цената на закупените  от него стоки и/или услуги;
 4. да заплати разходите по доставката, както и на монтажа, ако е приложимо, а в случай на отказ от договора по реда на Раздел XI от ОУ, да заплати разходите по връщане на стоките;
 5. при отказ от договора по реда на Раздел XI от ОУ, да върне стоките в 14-дневен срок от отказа;
 6. да получи закупените от него стоки и/или услуги;
 7. да съдейства и да осигури достъп на Пюъртек при извършване на доставка и монтаж, както и при изпълнение на услугите предоставяни чрез Е-магазина;
 8. в случай че има потребителски профил, да полага всички необходими грижи и мерки за опазване на паролата си за достъп до профила. Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Пюъртек в случай на неправомерен достъп до потребителския му профил, както и при вероятност от такъв. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на паролата му за достъп, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването и;
 9. да не подава фиктивни, невалидни или грешни  Поръчки или друга невярна информация при използване на Е-магазина;
 10. да спазва българското законодателство, настоящите ОУ, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 1. Потребителят има право:
 1. да разглежда, поръчва и закупува стоки и/или услуги от Е-магазина по реда и условията посочени в настоящите ОУ;
 2. да се информира за състоянието на своята Поръчка;
 3. да получи закупените стоки/услуги, след заплащане на цената им, по реда посочен в  настоящите ОУ;
 4. да се откаже от договора за покупко-продажба по реда на Раздел XI от ОУ.
 1. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
 1. 1.Във връзка с чл.47 ал.1 т.12 oт ЗПП, Пюъртек предлага на Потребителите, които имат качеството потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП законова гаранция от 2 години на закупените от тях стоки в съответствие с договора за покупко-продажба на стоки. Пюъртек отговаря за липса на съответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.
 2. 2.Пюъртек предоставя търговска гаранция единствено при покупка на услугите „Сребърен пакет обслужване” и „Златен Пакет обслужване” и само за съответната стока, за която услугата ще се ползва. Предоставената тъговска гаранция при закупуване на услугата „Сребърен пакет обслужване” е за срок от 2 години, а при закупуване на „Златен пакет обслужване” е 5 години. 
 3. 3.Потребителят получава от Пюъртек търговска гаранция в писмена форма, съдържаща информация за: съдържание и обхват на гаранцията; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на Оторизиран сервиз /лице/, предоставящо търговската гаранция, пред което може да бъде предявена.
 4. 4.Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената търговска гаранция:
 1. в случай на изгубена гаранционна карта; 
 2. при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Пюъртек лице или сервиз; 
 3. в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
 4. в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта; 
 5. в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
 6. в случай че в гаранционния период Потребителят закупува консумативи за стоката от лица различни от Пюъртек.
 1. 5. Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта оторозирани сервизи, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.
 1. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ
 1. 1.Всеки Потребител, който има качеството потребител по смисъла на §13, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП, има право да се откаже от договора за покупко-продажба на стоки и ползване на услуги без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина в 14-дневен срок считано от:
 2. датата на сключване на договора за покупко-продажба на стоки и ползване на услуги;
 3. датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от куриера и посочено от Потребителя;
 1. 2.За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да информира Пюъртек за решението си преди изтичане на срока по чл.11.1 като попълни и изпрати по електронен път стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение №6 към ЗЗП, приложен към настоящите ОУ или като заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора по друг начин, като формулярът или изричното заявление трябва да бъдат подадени на имейл: info@vodiko.bg. 
 2. 3.Срокът за отказ от договора, се счита за спазен, ако заявлението по чл.11.2 съдържащо изричното решение за отказ е изпратено преди изтичането на 14-дневния срок от по-късно настъпилото събитие по чл.11.1, т.1 и т.2 от ОУ.
 3. 4.В случай на отказ по чл.11.1 Пюъртек възстановява на Потребителя всички плащания, които е получил от него, както и разходите за доставка ( в случай че има такива) в 30-дневен срок, считано от датата, на която Потребителят е информирал Пюъртек за отказа от договора по реда на чл.11.2. Пюъртек възcтaнoвявa пoлyчeнитe cyми, ĸaтo изпoлзвa cъщoтo плaтeжнo cpeдcтвo, изпoлзвaнo oт Потребителя пpи пъpвoнaчaлнaтa тpaнзaĸция, ocвeн aĸo последният e изpaзил изpичнoтo cи cъглacиe зa изпoлзвaнe нa дpyгo плaтeжнo cpeдcтвo и пpи ycлoвиe чe тoвa нe e cвъpзaнo c допълнителни paзxoди зa Потребителя. Пюъртек има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не му се предостави достоверно доказателство, че Потребителят е изпратил обратно стоките, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано.
 4. 5.Пюъртек не възстановява допълнителните разходи за доставка на стоките ( в случаи че има такива), когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Пюъртек.
 5. 6.В случаите когато Потребителят е получил стоките, той е длъжен в  14-дневен срок от отказа от договора по реда на чл.11.1 да изпрати на Пюъртек за своя сметка получените от него стоки, в оригинална опаковка в нейната цялост, придружаващата я документация и без увреждания на адреса на Пюъртек.
 6. 7.Всички разходи по връщането на стоките са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоките на Пюъртек, рискът от случайното погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай на загубване или погиване на стоките преди получаването им от Пюъртек, Потребителят дължи обезщетение в размер на тяхната цена. В случай на повреждане на стоките преди получаването им от Пюъртек, Потребителят дължи обезщетение за настъпилото увреждане. Дължимите от Потребителя обезщетения се прихващат от заплатената от него цена на стоката.
 7. 8.Потребителят няма право да се откаже от сключения договор за покупко-продажба по реда на Раздел XI от ОУ в следните случаи:
 1. при доставка на стоки, за които Потребителят е избрал опцията монтаж и въпросните стоки са били монтирани от Пюъртек;
 2. при доставка на услугите предлагани от Пюъртек чрез Е-магазина, които са предоставени напълно или изпълнението им е започнало, включително изпълнението на елемент от тях, в случай че услугата е многокомпонентна. С приемането на настоящите ОУ Потребителят е информиран и изрично дава предварителното си съгласие и потвърждение, че знае, че ще загуби правото си на отказ от договора при гореописаните условия;
 3. при доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 4. при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 5. при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 1. РЕКЛАМАЦИИ по ЗЗП
 1. 1.При съществено несъответствие на доставените стоки с договора за покупко-продажба Потребителят, който има качеството потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП, има право да направи рекламация, като посочи един от следните начини за удовлетворяването и: чрез извършване на ремонт на стоката, чрез замяната на стоката, чрез намаление на цената на стоката или чрез възстановяване на заплатената сума. 
 2. 2.При получаването на стоката, съответно монтажът и, Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай че констатира явни недостатъци, незабавно да информира за това Пюъртек, като съответните недостатъци се опишат в документите за приемо-предаване на стоката, и да подаде рекламация. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена и съответстваща на изискванията на договора, като Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци. 
 3. 3.Рекламации за недостатъци, които поради естеството си не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъдат предявени до два месеца от откриване на несъответствието на стоката с договореното. 
 4. 4.Пропускът за уведомяване в законовите срокове се приравнява на одобрение на стоките. 
 5. 5.Потребителят има възможност да предяви рекламация на следния имейл на Пюъртек – info@vodiko.bg. При предявяване на рекламацията Потребителят посочва предмета й, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес за контакт, като задължително прилага и документите, на които се основава претенцията, както следва:
 6. касова бележка, фактура или друг документ издаден във връзка с плащането на цената на стоката;
 7. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 8. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 1. 6.Пюъртек поддържа регистър на предявените пред него рекламации. Пюъртек уведомява Потребителя в разумен срок за това дали приема рекламацията за основателна. Когато избраният от Потребителя начин за удовлетворяване на рекламацията е непропорционален спрямо друг възможен по преценка на Пюъртек, то той се свързва с Потребителя за уточняване на друг възможен начин за удовлетворяване на рекламацията.
 2. 7.В случай че Потребителят избере да замени стоката с друга, която е на по-висока стойност, той заплаща разликата, а ако стойността е по-ниска, Пюъртек възстановява разликата в цените. Разходите за уважена рекламация и доставка при замяна на стоката, ако има такива, се поемат от Пюъртек.
 3. 8.Във всички случаи, в които удовлетворяването на рекламацията е чрез възстановяване на заплатената сума или замяна на стоката, стоката следва първо да бъде върната на Пюъртек в състоянието, в което e получена, в оригиналната опаковка и придружена от всички оригинални аксесоари и документи. Всякакви липси и/или наличие на допълнителни дефекти, дължащи се на експлоатация от страна на Потребителя или свързани с повреда по време на транспорт и т.н., дават право на Пюъртек да откаже рекламацията или да намали нейния размер.
 4. 9.За стоките, за които има издадена търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват и в съответствие с условията, заложени в търговската гаранция.
 1. ЛИЧНИ ДАННИ 
 1. Пюъртек се задължава да полага необходимата и дължима грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на използването на Е-магазина.
 2. С правилата и реда за събиране и обработване на личните данни, Потребителите могат да се запознаят на страница „Поверителност” част от vodiko.bg.
 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ
 1. 1.Договорът за покупко-продажба на стоки и ползване на услуги между Потребителя и Пюъртек ce пpeĸpaтявaт в cлeднитe cлyчaи:
 2. пo взaимнo cъглacиe на страните;
 3. при отказ от страна на Потребителя по реда на Раздел XI от ОУ;
 4. пpи пpeĸpaтявaнe и oбявявaнe в лиĸвидaция или oбявявaнe в нecъcтoятeлнocт нa eднa oт cтpaнитe пo дoгoвopa;
 5. пpи иззeмвaнe или зaпeчaтвaнe нa oбopyдвaнeтo на Пюъртек oт дъpжaвните opгaни.
 1. 2.Пюъртек има право едностранно без предизвестие да развали договора за покупко-продажба по вина на  Потребителя, в случаите изрично посочени в тези ОУ;
 1. ОТГОВОРНОСТ 
 1. 1.Пюъртек не носи отговорност за вреди от какъвто и да било вид, които не са пряк и непосредствен резултат от неизпълнение на негови конкретни договорни задължения. Пюъртек не носи отговорност за вреди, произтичащи от използването на стоки след доставянето им, включително при загубата им. 
 2. 2.Страните не носят отговорност за неизпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба на стоки и ползване на услуги, ако това неизпълнение се дължи на непреодолима сила. Непреодолима сила се дефинира съгласно законодателството на Република България. Страната, която се позовава на непреодолима сила, е задължена да информира веднага и изчерпателно другата страна за възникването и, като вземе всички мерки за ограничаване на последствията от непреодолимата сила.
 3. 3.Пюъртек не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Е-магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на Поръчките за покупка.
 4. 4.Във всеки случай, размерът на отговорността на Пюъртек за вреди причинени на Потребителя или трети лица от закупените стоки и/или предоставените услуги, неизпълнението или лошото изпълнение на договора за покупко- продажба на стоки и ползване на услуги или за всички други случаи на причинени вреди е ограничен до размера на цената на закупените стоки и/или услуги, освен в случаите, при които законът не позволява подобно ограничение.
 5. 5.Потребителят е длъжен да обезщети Пюъртек за всички претърпени вреди, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящите ОУ и договора за покупко-продажба на стоки и ползване на услуги, нарушение на българското законодателство, приложимите чуждестранни закони, добрите нрави или Интернет етиката.
 6. 6.Потребителят е длъжен да обезщети Пюъртек и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си за Потребителския профил, при използването на същата и на Потребителския му профил.
 7. 7.В случай че договорът за покупко-продажба на стоки и ползване на услуги е развален по вина на Потребителя, той е длъжен да обезщети Пюъртек за разходите за доставка, монтаж, изпълнение на услугите и връщане на стоките, както и за всички други вреди настъпили в следствие на развалянето на договора.
 1. ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 1. 1.Пюъртек може да измени настоящите Общи условия по всяко време, като публикува на vodiko.bg актуалната тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила.
 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 1. Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез нареждане на обратна
  операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 30 дни.
 2. Страните декларират, че, в случай че някоя от клаузите на настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора като цяло или на други негови клаузи. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона.
 3. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле или бутон в Е-магазина и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и последствията от това, също така спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.
 5. При разногласия и възникнал спор с Пюъртек, Потребител, който има качеството потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП, може да отнесе спора за решаване пред Комисията за защита на потребителите на посочените в чл.3.1 от ОУ контакти. 

Приложение 

Съдържащо стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора за покупко-продажба на стоки и ползване на услуги

До ………………………

/името на Търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки и/или ползването на следните услуги:

…………………………………………………. /описание на стоките/услугите/

Стоката/услугата е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от Потребителя/

………………………………………………………………………../Име на Потребителя/

гр./с……………………………………………………………. /Адрес на Потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                             /Подпис на Потребителя/